• අප විසින් දියුණු නිෂ්පාදන පේලි සැලෙසන ඇලුමිනියම් WEBFORGE Wuxi කර්මාන්ත ශාලාව භාවිතා වේ.

  • 4.75mm ක පරතරය කළු Anodic අතරට ඔක්සිකරණය

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

ජිනන් Tongda යාන්ත්රික ඉංජිනේරු සමාගම, සීමාසහිත 2004 දී ආරම්භ කරන ලදී, මෙම සමාගම, Longshan කාර්මික උද්යානය Zhangqiu දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇත Ji'nan නගරය, ෂැංෙජොං පළාත, චීනය. තම පක්ෂයේ ම ඉඩම් වර්ග මීටර් 12600 වන අතර, නිෂ්පාදනය වැඩමුළුව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල වර්ග මීටර් 1600 වන අතර, වර්ග මීටර් 5000 කට වඩා වැඩි වේ. Ji'nan හා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල වර්ග මීටර් 400 කාර්යාලයක් ඇත ...

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්